Zadzwoń do nas: +48 15 864 23 79 Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres e-mail: oferty@balkar.pl

 Postanowienie ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, w których sprzedawcą jest BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. z siedzibą w Staszowie, ul. Towarowa 36 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000023789 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 866-15-72-335, REGON 830007689, kapitał zakładowy 450.000,- zł.
 2. OWS stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o., w tym również umów zawieranych - w formie złożenia przez nabywcę oferty przygotowanej przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o., przy czym w sytuacji kiedy strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej, pisemnej umowy w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej pisemnej umowy, a postanowienia niniejszych OWS jedynie w zakresie nie uregulowanym w umowie.
 3. OWS udostępniane są nabywcom w formie pisemnej w siedzibie BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o., a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej balkar.pl. Jeżeli nabywca pozostaje w stałych stosunkach handlowych z BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. przyjęcie przez niego OWS przy jednej umowie sprzedaży uważa się za ich akceptację dla kolejnych umów sprzedaży zawieranych przez niego z BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o., o ile Strony nie zastrzegły inaczej.

 Słowniczek 

 oferta– suma pozycji zamówienia zdefiniowanych i uzupełnionych przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. na wygenerowanym formularzu jako oddzielne kartoteki wraz z przyporządkowaną im ilością w naturalnych jednostkach miary (sztuki, mb, m2 i inne), z zastrzeżeniem, że BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. jest jedynym uprawnionym do wypełnienia i zmiany zawartości pozycji zamówienia (co nie dotyczy podpisu nabywcy)

istotne pozycje - specyfikacja długości, rodzaj i układ okładzin, rodzaj profilowania, kolorystyka, rysunki warsztatowe, rodzaj zamka, rodzaj poliwęglanu, 

 dodatkowe warunki realizacji oferty – dodatkowe warunki zastrzegane przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. dla realizacji oferty ostatecznej i zawarcia umowy (takie jak: wpłata zaliczki sposób dostawy, miejsce przeznaczenia, rodzaj rozładunku), które wpływają na przesunięcie daty realizacji oraz szacunkowego czasu realizacji umowy 

 nabywca – jest to osoba fizyczna lub prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej nabywająca we własnym imieniu towary oferowane przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o.

 odbiorca – jednostka organizacyjna nabywcy lub inny wskazany przez niego podmiot do którego towar ma zostać dostarczony lub któremu ma zostać wydany, a który to podmiot może wykonać obowiązki nabywcy BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. – sprzedawca,

umowa sprzedaży – umowa sprzedaży lub umowa dostawy zawierana pomiędzy BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. a osobą fizyczną lub prawną nabywającą towary oferowane przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o.

 towar – jest to wyrób gotowy podlegający procesowi produkcyjnemu w BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o., jak również linia oferty lub pozycja faktury nie podlegająca procesowi produkcyjnemu w BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o.

 wada fizyczna istotna cecha jakościowa towaru powodująca, że nie spełnia on warunków przewidzianych w polskiej normie budowlanej przyjętej przez Polski Komitet Normalizacyjny dla danego towaru będącego przedmiotem umowy sprzedaży lub innej normie wskazanej przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o.; towar oferowany przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. posiada właściwości użytkowe przewidziane przez normy, do których BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. odsyła, a cechy nieistotne użytkowo, takie jak zarysowania, zabrudzenia lub odpryski towaru nie stanowią podstawy do kierowania przez Kupujących jakichkolwiek roszczeń.

 termin płatności – określony na podstawie umowy i niniejszych OWS dzień, w którym należy spłacić zobowiązanie (w przypadku oznaczenia konkretną datą), lub okres między dniem powstania a dniem wymagalności wierzytelności przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. (w przypadku oznaczenia okresem czasu)

 wierzytelność - przysługujące BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. uprawnienie do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, w obrocie gospodarczym - wszelkie przewidywane przychody środków pieniężnych z różnych tytułów

cesja – zbycie przez nabywcę swojej wierzytelności na rzecz BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o.

 roszczenie – jest to uprawnienie do żądania przez wierzyciela od dłużnika (w tym od nabywcy) zachowania się w określony sposób

 data realizacji– to data wydania towaru lub potwierdzona przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. na piśmie data podstawienia towaru do odbioru w umówionym miejscu lub data odbioru ustalona na podstawie treści zawartej umowy lub odrębnego porozumienia, która może zostać jednostronnie odpowiednio przesunięta przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. w przypadku niespełnienia przez nabywcę w odpowiednim czasie wymogów niezbędnych do uruchomienia zamówienia wynikającego z oferty ostatecznej  (w tym brak dokonania wpłaty za towar), jak też w przypadku nieprzewidzianej zmiany w organizacji produkcji i organizacji dostaw (w przypadku przekazania przygotowanej oferty w innym terminie niż termin jej przygotowania przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o.).

 szacunkowy czas realizacji -  wpisywany przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. na ofercie szacunkowy okres czasu pozwalający przy uwzględnieniu pozostałych warunków oferty i faktycznych zdarzeń na określenie daty realizacji.

 rękojmia - odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego(BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. względem nabywcy) za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanej rzeczy, uregulowana w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszych OWS

 gwarancja - to ogół dodatkowych uprawnień umownych, których BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. może udzielić nabywcy i których udzielenie udokumentowane jest każdorazowo oddzielnym dokumentem przekazanym przy zawarciu umowy sprzedaży

reklamacja – zgłoszenie przez nabywcę roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji lub jakiegokolwiek innego tytułu, przy czym nabywca jest zobowiązany wskazać w momencie zgłaszania reklamacji z jakiego tytułu zgłasza roszczenia, pod rygorem uznania ze roszczenia zgłaszane są z tytułu gwarancji,

 dokument WZ (wydanie na zewnątrz) – dokument wystawiony przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o., potwierdzający wydanie towaru nabywcy lub osobie przez niego upoważnionej, w szczególności załadunek towaru na środek transportu, który może być oznaczony w zależności od przypadku symbolem WZ, WZ(O) lub O-.

 siła wyższa – to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności Stron, uznane za siłę wyższą przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. zgodnie z § 6 ust. 2 OWS.

 

§ 1 Obowiązki Stron

 1. Strony zobowiązane są do wykonania umowy sprzedaży oraz współdziałania przy jej wykonywaniu zgodnie z jej celem oraz postanowieniami OWS.
 2. Nabywca na zasadach określonych w OWS zobowiązuje się w szczególności do:
  1. Zapłaty umówionej ceny, z zachowaniem umówionych terminów
  2. Odebrania towaru
  3. Zachowania wymaganych terminów oraz form właściwych dla dokonywanych czynności reklamacyjnych
  4. Opisania w reklamacjach wszelkich okoliczności sprawy pod rygorem uznania ich w ewentualnym postępowaniu odszkodowawczym za nieistniejące
  5. Umożliwienia wstępu na teren gdzie znajdują się wadliwe towary dla dokonania czynności w toku postępowania reklamacyjnego
  6. Prawidłowym i zupełnym wypełnieniu wszelkich innych obowiązków przewidzianych umową sprzedaży lub

OWS

 1. BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. na zasadach określonych w OWS zobowiązuje się w szczególności do:
  1. Wykonania przedmiotu z należytą starannością, bez wad, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ofercie, umowie sprzedaży oraz w OWS
  2. Dostarczenia towarów objętych umową sprzedaży
  3. Wydania dokumentu gwarancji w przypadku jej udzielenia
  4. Rozpatrzenia prawidłowo złożonych i kompletnych reklamacji
  5. Naprawienia szkody w przypadku uznania reklamacji

§ 2. Wykonanie i realizacja umów

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o., w katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – (zwane dalej „Publikacjami”) – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną, chyba że co innego wyraźnie z danej Publikacji wynika. Publikacje dotyczące Towarów oferowanych przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. mają charakter poglądowy i wystawienniczy, Szczegółowe dane techniczne podane w Publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na szybkość zmian zachodzących
  w branży technicznej. Aktualna wersja Publikacji będzie publikowana w Internecie lub udostępniana w siedzibie BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. W siedzibie BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. nabywca może uzyskać potwierdzenie aktualnych danych niezbędnych do sformułowania oferty.
 2. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest wygenerowanie przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. oferty ostatecznej, a następnie złożenie przez nabywcę tej oferty (także za pomocą faksu lub wiadomości e-mail) oraz spełnienie dodatkowych warunków realizacji oferty (takich jak: wpłata zaliczki sposób dostawy, miejsce przeznaczenia, rodzaj rozładunku). Uzyskanie przez ofertę statusu „oferta ostateczna” powoduje, że BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. przyjął ją do realizacji, a po spełnieniu dodatkowych warunków realizacji oferty zobowiązany jest do wykonania na jej podstawie dostawy towarów
  z zastrzeżeniem § 3.
 3. Nabywca ma prawo zrezygnować z wykonania umowy na podstawie złożonej oferty ostatecznej, w tym celu niezbędne jednak jest doręczenie, w trakcie godzin pracy tj. pomiędzy 8.00 a 16.00, pisemnej rezygnacji do BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o., nie później jednak niż 24 godziny od momentu złożenia oferty ostatecznej, chyba że została ono przedtem zrealizowana (jeśli termin rezygnacji upływa w dzień ustawowo wolny od pracy, to ulega on przesunięciu na ten sam moment w najbliższym dniu roboczym).
 4. Oferty BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. mają charakter zaproszenia do składania ofert przez klienta i o ile BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. nie podejmie się realizacji umowy są wiążące dla BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. w zakresie ceny  przez okres na nich wskazany (termin ważności oferty), ale nie dłużej niż przez okres 30 dni od ich wysłania. Złożenie kolejnej oferty przez nabywcę jest dopuszczalne jedynie przed uzyskaniem przez ofertę statusu oferty ostatecznej i powoduje automatyczne unieważnienie poprzedniej oferty wstępnej. 
 5. Do momentu uzyskania przez ofertę statusu oferty ostatecznej i spełnienia dodatkowych warunków nabywcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy, ani żadne inne roszczenie odszkodowawcze (wyłączona zostaje odpowiedzialność BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie).

§ 3. Oferty i ceny

 1. Cena Towaru jest prezentowana w generowanych i wysyłanych przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. ofertach i jest ostatecznie ustalana na dzień złożenia do BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. przez nabywcę oferty ostatecznej i spełnienia warunków niezbędnych do realizacji dostawy (chyba, że co innego wynika z treści złożonej oferty ostatecznej – np. jeśli wskazany został termin ważności oferty w zakresie ceny). Jeżeli oferta ostateczna złożona przez nabywcę zawiera cenę inną niż obowiązująca w dniu wykonania dodatkowych warunków realizacji oferty, BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. przekaże nabywcy ofertę uwzględniającą nową cenę, a umowa zostaje zawarta jeżeli nabywca nie złoży rezygnacji na warunkach określonych w § 2 ust. 3 OWS.
 2. Oferta złożona przez nabywcę po uzyskaniu statusu „oferta ostateczna” może być anulowana wyłącznie przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. na pisemny wniosek nabywcy po złożeniu przez niego uzgodnionej z BALKAR TECHNOLOGY Sp.
  z o.o. kolejnej oferty ostatecznej. Anulowanie oferty następuje z chwilą potwierdzenia przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o.  anulowania oferty i powoduje, że umowa zostaje rozwiązana za zgodnym porozumieniem stron, a BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. ani nabywca nie mają z tytułu anulowania oferty żadnych roszczeń.
 3. Wszelka dokumentacja pisemna, w tym rysunki, kosztorys, oferty itp. nie mogą być udostępnione osobom trzecim i są przeznaczone wyłącznie w celu zawarcia konkretnej umowy sprzedaży.
 4. W przypadku, gdy po złożeniu przez nabywcę oferty ostatecznej jego sytuacja finansowa ulegnie znacznemu pogorszeniu lub wyjdą na jaw istotne okoliczności nie znane BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. w dniu złożenia oferty (również w przypadku ich ujawnienia w odpowiednich publikatorach), a powodujące, że wykonanie umowy jest istotnie zagrożone, w szczególności do momentu wypełnienia przez nabywcę dodatkowych warunków, BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości albo w części i dochodzenia w tym zakresie zwrotu poniesionych kosztów.

§ 4. Warunki płatności

 1. BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. jest uprawniony do żądania zapłaty ceny określonej na fakturze z chwilą odebrania przez nabywcę zamówionego Towaru, a jeżeli Towar nie został odebrany zgodnie z § 6 ust. 1 Ogólnych Warunków Sprzedaży, to
  w chwili upływu terminu do odebrania Towaru. Strony mogą uzgodnić w umowie inny termin zapłaty ceny, bądź sposób dokonania płatności, np. poprzez wskazania na fakturze BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o.. Termin zapłaty w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury.
 2. Za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania należności na koncie bankowym BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. wskazanym na fakturze, bądź na rachunku wskazanym przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o..
 3. W przypadku nieterminowej zapłaty BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. uprawniony jest do żądania zapłaty odsetek w ich maksymalnej wysokości określonej art. 359 § 21 kodeksu cywilnego, bez dodatkowych wezwań płatnych (w stosunku rocznym). Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. W przypadku opóźnienia zapłaty za towar BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. jest uprawniona do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności w wysokości nie przekraczającej 10% sumy windykowanych należności.
 4. Jeżeli nabywca opóźnia się z płatnościami na rzecz BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o., ma ona prawo zaliczenia zapłaty dokonanej przez nabywcę w pierwszej kolejności na poczet kosztów określonych w § 4 ust. 3 OWS, następnie odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych, bez względu na to, czy nabywca wskazał którą należność reguluje, również w przypadku kiedy koszty, odsetki i należności wynikają z więcej niż jednej faktury. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego.
 5. Jednocześnie BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonania potrącenia z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 6. Nabywca nie ma prawa dokonywania potrąceń należności wobec BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o..
 7. Nabywca obowiązany jest do dokonania płatności za Towar w ustalonym terminie, również w przypadku kiedy zgłosił on reklamację Towaru oraz w przypadku kiedy doszło do opóźnienia w odbiorze Towaru, z przyczyn leżących po Stronie nabywcy.
 8. Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w ofercie lub też w innych porozumieniach handlowych zawartych pomiędzy BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. oraz nabywcą, uważane są za skuteczne po jednokrotnym bezskutecznym awizowaniu.
 9. BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. ma prawo przenosić przysługujące jej wierzytelności na rzecz osób trzecich.

§ 5. Zastrzeżenie prawa własności

 1. BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności sprzedanego Towaru, stosownie do postanowień art. 589 Kodeksu Cywilnego, co ma taki skutek, iż nabywca staje się właścicielem Towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten Towar, w terminach określonych przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o..
 2. Jeżeli nabywca nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. ma prawo zażądać od nabywcy zwrotu Towaru, za który nabywca nie zapłacił w terminie. BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. może również żądać odszkodowania, jeżeli wartość Towaru uległa obniżeniu w stosunku do wartości określonej na fakturze sprzedaży dotyczącej Towaru jako jego cena, w tym jeśli został zużyty lub uszkodzony.
 3. W przypadku zwrotu Towaru wyprodukowanego na indywidualne zamówienie nabywcy, nawet jeśli następuje on za porozumieniem Stron i dotyczy nieuszkodzonego Towaru, BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. może obciążyć nabywcę opłatą manipulacyjną z tytułu zwrotu w wysokości 20 % wartości Towaru będącego przedmiotem zwrotu.
 4. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do nabywcy jest on zobowiązany oznaczyć Towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o..
 5. Nabywca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru w okresie pomiędzy jego wydaniem, a przejściem prawa własności towaru na jego rzecz.

§ 6. Warunki odbioru, dostawy i magazynowania

 1. BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. jest związana datą realizacji jedynie, gdy wynika ona z przekazanej z chwilą przygotowania oferty ostatecznej wypełnionej w zakresie wszystkich parametrów (w tym w szczególności rozmiarów dostarczonych materiałów) oraz terminowego zrealizowania przez nabywcę dodatkowych warunków realizacji oferty zastrzeżonych przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. (data realizacji jest weryfikowana na dzień dokonania określonych warunków) lub gdy BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. ją na piśmie jednoznacznie i bezwarunkowo potwierdzi. Nabywca jest zobowiązany do odbioru towaru w dacie postawienia towaru do odbioru, nie później jednak niż 7 dni od daty zrealizowania oferty zgodnie z postanowieniami umowy lub powiadomienia o możliwości odbioru (data realizacji wynika z przyjętych do realizacji sesji produkcyjnych i zostaje ustalona z chwilą zawarcia umowy tj. uzyskania przez ofertę statusu ostatecznej oraz spełnienia dodatkowych warunków realizacji oferty, przy czym zależy ona również od innych warunków wskazanych w niniejszych OWS). W przypadku przekroczenia tego terminu BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. ma prawo obciążyć nabywcę kosztami składowania nieodebranych produktów według stawki 0,1% wartości towaru brutto za każdy dzień przechowania towaru, bez konieczności podpisywania z nabywcą odrębnego porozumienia dotyczącego składowania. Nabywca upoważnia BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. do wystawienia faktury za w/w usługę. W przypadku przekroczenia tego terminu o 30 dni BALKAR TECHNOLOGY Sp.
  z o.o. ma prawo dokonać sprzedaży Towaru osobie trzeciej na warunkach i po cenie wedle uznania BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. i zaliczyć otrzymaną cenę na poczet zobowiązania nabywcy z tytułu sprzedaży Towaru.
 2. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. nastąpiła wskutek siły wyższej, nabywcy nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznego poinformowania nabywcy o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, braki surowca, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami itp.
 3. W przypadku opóźnienia płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnienie płatności, lub przekroczenia ram kredytowych przez nabywcę realizacja kolejnych dostaw (w tym ofert ostatecznych złożonych BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. oraz ofert ostatecznych, których datę realizacji pisemnie potwierdzono) zostaje wstrzymana do czasu uregulowania wszystkich opóźnionych należności.

§ 7. Wysyłka

 1. Wydanie przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. zamówionego towaru nabywcy (odbiorcy) odbywa się na środku transportu
  i następuje w chwili postawienia towaru do dyspozycji nabywcy (odbiorcy) w umówionym miejscu, przy czym z chwilą wydania rzeczy przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. nabywcy, lub osobie przez niego upoważnionej (w tym odbiorcy wskazanego przez nabywcę), przechodzą na nabywcę korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.
 2. Miejscem wykonania świadczenia przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o., a zatem miejscem wydania rzeczy jest miejsce rozładunku towaru w przypadku transportu organizowanego przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. lub załadunku towaru,
  w przypadku transportu organizowanego przez nabywcę, chyba że umowa sprzedaży lub oferta ostateczna stanowi inaczej.
 3. Nabywca jest obowiązany dokonać rozładunku samochodu z towarem w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia. W przypadku gdy nabywca nie dokona rozładunku we wskazanym wyżej czasie ponosi on koszty przestoju pojazdu. Nabywca ma prawo wskazać dodatkowe, alternatywne miejsce rozładunku samochodu z towarem. Koszty rozładunku samochodu w dodatkowym miejscu rozładunku ponosi nabywca. W przypadku, gdy dostarczenie towaru do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu, lub istotną jej zmianę, wówczas dodatkowe koszty transportu obciążają nabywcę.
 4. W przypadku wykrycia wady jakościowej lub ilościowej Towaru nabywca zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru w stanie nienaruszonym, w szczególności zobowiązany jest do zaniechania montowania wadliwego towaru do czasu rozpatrzenia reklamacji przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. pod rygorem utraty prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o..
 5. BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas rozładunku towaru u nabywcy.

 

§ 8. Reklamacje

 1. Strony zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu uprawnień reklamacyjnych w szczególności do zapewnienia dostępu do wadliwych przedmiotów, przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji dla realizacji naprawy (planów budynków, dokumentację techniczną) oraz umożliwienia realizacji wybranego sposobu zadośćuczynienia zgłoszonej reklamacji.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za towar zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami z zastrzeżeniami poczynionymi w umowie sprzedaży lub OWS.
 3. Nabywca jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym przy jego wydaniu.
 4. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. niezwłocznie i na piśmie pod rygorem nieważności. Nabywca w ramach zgłoszonej reklamacji podaje następujące dane identyfikujące zakup wyrobów: data zakupu, numer oferty ostatecznej, powód reklamacji, lista zareklamowanych towarów wskazująca m.in. ich ilość oraz określa swoje roszczenie (wartość roszczenia, oczekiwany sposób realizacji reklamacji). W przypadku wyboru uprawnienia przysługującego w ramach gwarancji nabywca zobowiązany jest dostarczyć do BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. dokument gwarancyjny.
 5. Reklamacje ilościowe wynikające z błędnego załadunku towaru lub reklamacje co do widocznych wad fizycznych powstałych wskutek transportu (zagięcia zamków, uszkodzenia mechaniczne okładzin, przetarcia i zarysowania powłoki organicznej) winny być zgłaszane przez nabywcę na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż w dniu rozładunku lub wydania towaru. Ponadto, w przypadku tych reklamacji konieczne jest umieszczenie przez nabywcę adnotacji na dokumencie WZ szkody
  w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na dokumencie WZ musi być podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował lub osobę wydającą w imieniu BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o..
 6. Reklamacje, co do widocznych wad fizycznych (np.: odchylenia wymiarowe, jakość powierzchni, wygięcia, zgięcia) innych niż określone w ust. 6. powyżej, winny być zgłaszane przez nabywcę na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż 14 dni od daty wydania towaru i tylko jeżeli towar nie został poddany przetworzeniu.
 7. Reklamacje dotyczące błędów fabrycznych (jakościowe wady ukryte), których stwierdzenie mimo dokładnego zbadania towaru nie było możliwe, należy przedłożyć BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż 3 miesiące od daty wydania towaru.
 8. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych w umowie sprzedaży oraz OWS terminach lub niedostarczenie wymaganych
  w dokumentów, powoduje utratę przez nabywcę jakichkolwiek roszczeń wobec BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o..
 9. Nabywca ma obowiązek umożliwić BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. oględziny reklamowanego towaru.
 10. W przypadku uznania przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. uprawnienia do wymiany towaru na wolny od wad nabywca zobowiązany jest bez dodatkowych wezwań do uprzedniego zwrotu wymienianego towaru. W przypadku nie dokonania zwrotu przez nabywcę w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji o uznaniu reklamacji, BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją uprawnienia gwarancyjnego.
 11. BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać się wobec nabywcy z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niego przez nabywcę wszelkich zaległych należności i wykonania wszelkich innych obowiązków wobec BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o..
 12. BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, wtórne, straty gospodarcze i utracone korzyści nabywcy, w szczególności szkody spowodowane utratą projektowanego obiektu lub przyległych urządzeń, utratą produktu, utratą odsetek, wynagrodzenia lub zysku. W każdym wypadku odpowiedzialność BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. ograniczona jest do faktycznie zapłaconej przez nabywcę ceny netto sprzedanego towaru.
 13. Nabywca traci wszelkie uprawnienia do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń związanych z zakupem towaru przeciwko BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. jeśli nie zbadał towaru w chwili jego otrzymania lub jeśli dokonał zbadania towaru i nie zawiadomił niezwłocznie BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. o dostrzeżonych wadach lub nieprawidłowościach. Utrata uprawnień następuje w szczególności w sytuacji, kiedy nabywca dostrzegł wady lub nieprawidłowości, a mimo tego dokonał montażu towaru.

§ 9. Rękojmia i Gwarancja

 

 

 1. W stosunkach między przedsiębiorcami, zgodnie z art.558 Kodeksu Cywilnego wyłączona zostaje rękojmia, chyba, że strony postanowią inaczej lub szkoda wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o.. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 12 miesięcy od dnia wydania towaru.
 2. Gwarancją objęte są tylko produkty dla których został sporządzony i wydany nabywcy oddzielny dokument gwarancyjny. Nabywca nie posiada roszczenia o wydanie dokumentu gwarancyjnego.
 3. BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość modyfikacji parametrów technicznych w stosunku do danych zawartych w opisach podanych w prospektach, rysunkach i innych materiałach o charakterze reklamowym w związku ze stałym unowocześnianiem produktów, zwiększającym walory użytkowe.
 4. BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. zapewnia, że dostarczone towary odpowiadają zasadom współczesnej techniki, w tym wymogom określonym przez właściwe zezwolenia w tym zakresie, jak również uzgodnieniom umownym dokonanym z nabywcą. BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. zapewnia dalej, że sprzedawany towar będzie funkcjonował bez zakłóceń, jeżeli używany będzie zgodnie ze swym przeznaczeniem w zwykłych środkowoeuropejskich warunkach klimatycznych i atmosferycznych, nie narażony na bezpośrednie działanie wód morskich i nadmiernego promieniowania UV, wolny od działania intensywnych związków chemicznych, w tym zanieczyszczeń atmosferycznych. W odniesieniu do wszelkich wartości i wymiarów towaru, zawartych we właściwych zezwoleniach oraz umowie, nabywca winien uwzględnić przyjęte zwyczajowo bądź określone właściwymi normami granice dopuszczalnych odchyleń (tolerancji), o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej. Strony dopuszczają wystąpienie różnic w odcieniu barwy towaru, a mogące wystąpić w przypadku dostawy poszczególnych partii towaru oddzielnie, jak też w przypadku dostawy towaru zróżnicowanego, co do daty produkcji i grubości blachy.
 5. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie 24 miesięcy od dnia wydania towaru, chyba że w dokumencie gwarancyjnym zastrzeżono inaczej. Gwarancja nie ulega przedłużeniu w przypadku naprawy wad, a dla przedmiotów wolnych od wad wydanych w miejsce wadliwych może być sporządzana i wydana nowa gwarancja, przy czym okres ten nowej gwarancji nie będzie dłuższy niż okres pierwotnie udzielonej gwarancji.

§ 10. Ochrona danych osobowych

Akceptując niniejsze OWS nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez BALKAR TECHNOLOGY Sp.
z o.o. oraz podmioty działające na jej zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. oraz w celach marketingowych związanych  z prowadzoną przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. działalnością gospodarczą. Nabywcy przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie terminy przewidziane w OWS oraz umowie sprzedaży zastrzeżone są na korzyść BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o..
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
 4. BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystywania informacji o inwestycji i/lub pracach projektowych i/lub wykonawczych, prowadzonych z wykorzystaniem produktów lub technologii BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o.. Wykorzystanie to dotyczy działań marketingowych, w tym w szczególności do informowania o takowej inwestycji i/lub pracach oraz utrwalania inwestycji i/lub prac w formie fotografii lub w innej formie graficznej oraz umieszczania ich we wszelkich materiałach reklamowych firmy BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o..
 5. BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. i nabywca będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o.

Pobierz wersję PDF (0,2 MB)

Formularz kontaktowy

Uzupełnij
Podaj prawidłowy adres
Uzupełnij
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Dane kontaktowe

BALKAR Technology Sp. z o.o.
Ul. Towarowa 36
28-200 Staszów, POLSKA

 

Tel. +48 15 864 23 79
Faks: +48 15 864 23 79 wew.21

e-mail: biuro@balkar.pl
e-mail: oferty@balkar.pl

Szybki kontakt

© Copyright© BALKAR Technology Sp. z o.o. 2024
Wdrożenie: Solmedia.pl